1 bài viết được tìm thấy.
  • [Clip] Mô phỏng Cấy 1 Trụ Implant hàm dưới

    [Clip] Mô phỏng Cấy 1 Trụ Implant hàm dưới

    Việc mất đi 1 răng nhai hàm dưới đang làm bạn khó khăn trong ăn uống, cũng như mất tự tin trong giao tiếp, video sẽ cho bạn các nhìn tổng quan về quá trình cấy 1 trụ implant răng nhai hàm dưới.